expressinfo.cz
Rozšířená realita (AR) – vysvětlení technologie a příklady - EXPRESS INFO
Co je rozšířená realita (AR) Rozšířená realita (používaná zkratka je AR z anglického Augmented Reali