duhocdailoan.net.vn
Hướng dẫn học bổng Đại học Quốc gia Gia Nghĩa
Hướng dẫn học bổng sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Gia Nghĩa. Điều 1: Đại học Quốc gia Gia Nghĩa (National Chiayi University, NCYU) khuyến khích các sinh viên sau đại học xuất sắc theo học tại Trường để thúc đẩy Quốc tế hóa. Theo như điều 14 “Quy định đối …