duhocdailoan.net.vn
Học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục Đài Loan tại Việt Nam
Học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục Đài Loan tại Việt Nam dành cho sinh viên Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền Văn hóa của Đài Loan.