duhocdailoan.net.vn
HỌC BỔNG TIẾNG HOA BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN NĂM 2019 - Du Học Đài Loan
Hướng dẫn xin Học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục năm 2019 Khu vực Huế trở ra Bắc Việt Nam Số suất học bổng: Khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam tổng cộng có 11 suất, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 132 tháng. Thời gian nhận học bổng: Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đài …