duhocdailoan.net.vn
Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức - Du Học Đài Loan
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức (Shu-Te University). Học viện tư thục khoa học kĩ thuật Thụ Đức đã được thành lập vào năm 1986, tại Yen Chau-Kaohsiung. Ngày 1 tháng 8 năm 2000, được Bộ giáo dục phê duyệt chính thức đổi tên thành Đại học Khoa học Kĩ thuật Thu …