duhocdailoan.net.vn
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG – ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIA NGHĨA (NATIONAL CHIAYI UNIVERSITY)
Học bổng đại học Gia Nghĩa chỉ dành cho năm đầu tiên và những năm tiếp theo sinh viên muốn có học bổng phải nộp đơn lại. Người nhận học bổng có nghĩa vụ làm việc bán thời gian như: giảng dạy hoặc nghiên cứu (6 giờ/ tuần) trong khoa hoặc viện tương ứng . Thời hạn tối đa của học bổng cho bậc thạc sĩ là 2 năm và bậc tiến sĩ là 4 năm.