ducn.net
解邵雍《冬至吟》及復卦內涵
冬至吟 邵雍 冬至子之半 天心無改移 一陽初動處 萬物未生時 玄酒味方淡 大音聲正希 此方如不信 更請問庖犧 …