designil.com
สอน UX Design สรุปครบทุกหัวข้อจากคอร์สระยะยาวที่ออสเตรเลีย Day1
เล่าถึงเรื่องของ Course outline และเนื้อหาที่ UX Designer ควรจะต้องรู้ ก่อนการทำงานจริง แบ่งเนื้อตามวัน เข้าใจง่าย