deltacommissaris.nl
Overheden investeren in klimaatbestendig Nederland
Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie. Met dit akkoord geven de partijen een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dat doen ze door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.