cultuursubsidie.nl
Subsidies en Fondsen
Subsidies De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig over het land gespreid aanbod van culturele instellingen van (inter)nationale betekenis. Via deze site kunt u bij het ministerie van OCW instellings- en projectsubsidies aanvragen en verantwoorden. Ministerie van OCW als verstrekker van cultuursubsidies Het ministerie van OCW verstrekt twee soorten cultuursubsidies: Instellingssubsidie: Subsidies voor de instellingen die behoren tot de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Projectsubsidie: het ministerie van OCW verleent in beginsel alleen vierjarige instellingssubsidies aan culturele instellingen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden er door OCW projectsubsidies voor individuele projecten verleend. Het beste is om een projectsubsidie bij een van de cultuurfondsen aan te vragen. Zij ondersteunen bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten. Cultuurfondsen als verstrekker van cultuursubsidies De zes door het ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen hebben de taak dynamiek, vernieuwing en experiment binnen de cultuursector te bevorderen. Voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies kijkt u op de websites van de publieke fondsen. Fonds Podiumkunsten Voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland, ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Fonds voor cultuurparticipatie Vernieuwing in de kunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Mondriaan fonds Beeldende kunst en erfgoed. Nederlands filmfonds Stimuleringsfonds creatieve industrie Voor architectuur, vormgeving e-cultuur en alle mogelijke cross-overs. Nederlands letterenfonds Voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Gemeenten en provincies als verstrekker van cultuursubsidies Gemeenten en provincies ondersteunen de instellingen die zorgdragen voor het lokale en regionale cultuuraanbod. Voor het aanvragen en verantwoorden van lokale en regionale subsidies, kijkt u op de websites van de gemeentes en provincies. Private fondsen als subsidieverstrekker van cultuursubsidies Naast de overheid zijn er tal van private fondsen die de cultuursector subsidiëren Enkele voorbeelden zijn de VandenEnde Foundation, de Turing Foundation, het VSBfonds (inclusief het Fonds1818 dat in Zuid-Holland opereert), het SNS REAAL Fonds, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er zijn in Nederland meer dan honderd private fondsen die cultuur als goed doel hebben erkend. Deze zijn onder meer vindbaar via het fondsenboek van de Vereniging van Fondsen (FIN).