criminalmente.com
Edward Gein - Norman Bates - CriminalMente
Serial Killer Made in U.S.A. - Storie, vittime, curiosità. Oggi Silvia Mion ci parla di Edward Gein - Norman Bates