centfu.se
Hur går man från "utvecklingsarbete" till verklig förändring i vardagen?
Under 2019 har vi tillsammans med denna ledningsgrupp vid NCC arbetat med metoden CENT LEADER CANVAS för att nå uppsatta verksamhetsmål. Efter analysarbete och utvecklingsinsatser, är vi nu i fasen "implementering" vilket innebär att vi träffar ledningsgruppen var 6:e månad för att följa upp individuella mål, gruppmål samt avdelningsmål under en dags arbete. Ett resurseffektivt