cavallcartro.cat
Prevenció a les escoles bressol
Des del Departame t de preve ció de Cavall de Cartró, u dels objectius pri cipals és el de co scie ciar i evide ciar la importà cia d’estar preparats dava t de qualsevol emergè cia. Per això, dura t els cursos escolars, realitzem simulacres d’evacuació i co fi ame t a totes les escoles i serveis, prepara t als ostres equips per a protegir la seva seguretat, la dels i fa ts i la de tota aquella perso a que es trobi al ce tre. Aquestes pràctiques permete detectar possibles millores i comprovar l’eficàcia de les ostres actuacio s. Però o ta sols hi participe els equips de les escoles si ó que, e els simulacres efectuats, tots els i fa ts e s hi acompa ye , esse t aquestes les primeres passes cap a la seva seguretat. Gràcies també a les formacio s co ti ues, e s assegurem que tothom disposi de totes les i dicacio s per a actuar correctame t dava t de qualsevol emergè cia. Les formacio s a més de 400 perso [...]