cavallcartro.cat
Cuidem el medi ambient des de les escoles bressol
Coi cidi t amb la setma a del medi ambie t, a Cavall de Cartró s’ha co stituït la comissió mediambie tal d’Escoles Bressol. Amb l’objectiu d’acompa yar a les escoles e el procés d’ambie talització i i cloure’l com a part del seu projecte educatiu, a Cavall de Cartró s’ha co stituït la comissió mediambie tal d’Escoles Bressol. De ma era quadrimestral crearem espais d’i terca vi per a les escoles, per tal de posar e comú ava ços, i do ar suport e el camí de la soste ibilitat. E aquestes comissio s l’objecte és revisar i millorar els aspectes ambie tals dels ce tres educatius, fer seguime t dels objectius establerts i compartir activitats i propostes ambie tals e tre les escoles. Com a algu s dels objectius sorgits d’aquesta primera trobada destaque : millorar o crear l’hort escolar, reduir els plàstics d’u sol ús o pote ciar la se sibilització e les bo es pràctiques ambie tals, com apagar els llums aba s de sortir de les esta ces o reutilitzar l’aigua sobra t de beure per regar les pla tes o l’hort. Per a celebrar el dia del medi ambie t, vam aprofitar la sessió per a e tregar a les direccio s u a ampolla de vidre i bosses biodegradables per co tribuir al dese [...]