cavallcartro.cat
Iniciem un nou curs a les escoles Cavall de Cartró
A Cavall de Cartró i augurem el més de setembre amb l’i ici d’u ou curs ple d’il·lusio s: A les Escoles Bressol Mu icipals de Catalu ya A l’espai del temps de migdia de difere ts ce tres educatius E el suport a la fra ja d’acollida, migdia i desca s a llars d’i fa ts del Departame t d’E se yame t de la Ge eralitat de Catalu ya E l’acompa yame t a i fa ts i joves dura t el tra sport escolar i adaptat Come cem, do cs, amb ous projectes i certifica t la i ovació com el procés que mitja ça t la recerca, e s facilitarà la millora de la qualitat dels serveis que oferim. Segui t e el camí de la millora co ti ua, oferim activitats i propostes de qualitat que pote ciï el dese volupame t i tegral i el be [...]