boz.sk
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OTÁZKA: Ako má bezpečnostný technik vykonať kontrolu el. rozvádzača (skontrolovať, či sú vnútri všetky ochranné kryty tak ako majú byť podľa platnej legislatívy) ak nemá odbornosť podľa §21-§24 v zmysle vyhlášky 508/2009 a daná spoločnosť nemá zamestnaného človeka s odbornosťou §21-§24 v zmysle vyhlášky 508/2009 a teda mu nemá kto otvoriť k nahliadnutiu daný el. rozvádzač? ODPOVEĎ: BT a ABT – nieRead More