bctech.edu.vn
Lịch công tác tuần 1 tháng 5 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)
Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.