bahrammoshiri.com
موضوع نخست وزیری شاپور بختیار و شایعه استعفای او قبل از سقوط ارتش شاه- ۰۸۰۳۲۰۱۸
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.