bahrammoshiri.com
حکومت ورشکسته ملاها و جنگ آزمایی با قدرت های بزرگ ۰۶۰۴۲۰۱۸
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.