bahrammoshiri.com
ماجرای غنایم نادر شاه از فتح هندوستان ۰۲۱۰۲۰۲۰
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.