bahrammoshiri.com
دیکتاتوری – دموکراسی و کاربرد ارتش ۰۷۰۵۲۰۱۹- www.patreon.com/bahrammoshiri
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.