bahargate.com
ثبت شرکت در آلمان - ثبت شرکت در اروپا - مهاجرت به اروپا
مهاجرت و دریافت اقامت دائم کشور آلمان از طریق ثبت شرکت در آلمان و سرمایه گذاری در مدت زمان 5 تا 6 ماه، همراه با اقامت خانواده قوانین جدید