bahargate.co
مهاجرت به سوئد - مهاجرت به آمریکا و اروپا
برای مهاجرت به سوئد ، متقاضی نیاز به خرید یک بیزینس و راهاندازی موفق آن در مدت اقامت در کشور سوئد دارد در ذیل انواع سرمایه گذاری ممکن برای