arvinardakani.com
مهاجر موفق 6: خواهی نشوی رسوا به هیچ وجه همرنگ جماعت نشو (زندگی با قضاوت مردم) | آروین اردکانی
در این قسمت درباره زندگی کردن با ترس از قضاوت مردم و عواقب همرنگ شدن با جامعه صحبت میکنم. برای اینکه ما انسان ها بتوانیم زندگی شاد و موفقی بسازیم و به آزادی و استقلال فردی برسیم، خیلی مهم است که یاد بگیریم چطور قضاوت مردم را در زندگی خود قبول کنیم و نسبت به معیار های خودمان، یک زندگی خوب را برای خود بسازیم