arvinardakani.com
دلتنگی و برگشت به ایران بعد از 10 سال زندگی در کانادا | آروین اردکانی
دوستی که سالی یک بار ایران می‌رفت و تو این سفرهای توریستی یکی دوماهه خیلی بهش خوش می‌گذشت بعد از ده سال تصمیم گرفت برای همیشه برگردد ایران.