aravin.net
Python – Hello World Program
Program print ‘Hello, World!’ Output Hello, World!