anpasgalegas.gal
Información para as ANPA sobre o certificado de delitos de carácter sexual
O artigo 13.5 da LO de protección xurídica do Menor, segundo a redacción dada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, establece que:…