anpasgalegas.gal
A relixión no bacharelato LOMCE
O Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia, establece nos seus artigos 30 e 31 cales son as materias que o alumnado deberá …