amin-inst.ac.ir
شخصیت شناسی در محیط کار - موسسه آموزش عالی آزاد امین
☎️تلفن تماس :۳۸۴۷۷۶۵۰ـ۰۵۱ از موضوع های موثر که درارتباط ما با دیگران تاثیرگذار است، شناخت الگوهای شخصیتی و نقاط قوت و ضعف‌ مان است. در ادامه به بررسی شخصیت شناسی در محیط کار و چند نوع از رفتار های افراد در محیط کاری میپردازیم.