amin-inst.ac.ir
چگونه در بورس موفق باشیم ؟ - موسسه آموزش عالی آزاد امین
تلفن تماس :۳۸۴۷۷۶۵۰ـ۰۵۱ در این مقاله ، چند نکنته در باره این که چگونه در بورس موفق باشیم را با هم مورد بررسی قرار میدهیم.برای موفقیت در بورس لازم است سرمایه گذاری را با رویکردی منطقی آغاز کنید. سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری کوتاه مدت نیست..! مراقب باشید در دام سودهای "به زن و درو " نیوفتید..!