amin-inst.ac.ir
معرفی وتوضیح مدیریت بازرگانی در مشهد - 38477650-051 - موسسه آموزش عالی آزاد امین
دانشپذیران رشته مدیریت بازرگانی در مشهد با پشت سر گذراندن درس و دوره ها میتوانند،در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی ، صنعتی و دولتی مشغول به کار شوند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.