alem.lu
D'ALEM rekrutéiert !
D’ALEM rekrutéiert! D’ALEM sicht no 2 neien, motivéierten  Leit déi interesséiert sinn als Membre Assistant am Volet “Relations Internationales” matzeschaffen. Hei geet et drëms déi  international Relatiounen  auszebauen a Präsenz ze weisen. Heizou gehéiert  och