ahava528.com
אנה פנינו מועדות
צר לי שאבא שלי לא כאן לראות את מה שנהיה ממני, מארץ ישראל שכל כך אהב ומדינת ישראל. צר לי שלא יכול לראות ולהתגאות בי על פועלי. על העצמאות והחופש שחונכתי עליהם, שאני מיישם אותם, שאני דבק באמונתי. צר לי שאבא שלי, שהיה ציוני, חילוני ומאמין בארץ ומדינת ישראל, שעשה קורס קצינים בגיל 45, כי האמין שזה נכון צר לי