agrocultura.org
Societat transhumància i camins ramaders - Agrocultura
La transhumància no és només una activitat ramadera que certament es practica molt poc a dia d’avui. El trasllat del bestiar des de zones més frescals a d’altres de més temperades i a l’inrevés, segons l’època de l’any, necessita d’infraestructures que resulten ser eines de desenvolupament rural a tenir en compte. Per Eduard Trepat, Fundació …