afrilentin.com
LRT Moda Pilihan Transportasi Baru yang Nyaman Bagi Warga Jakarta
Hai hai... Assalamualaikum...teman teman sudah pada tau belum kalau sekarang ada sarana transportasi baru yang bernama LRT?Apa sih LRT i...