wudang.wien
Tai He Quan – Form der höchsten Harmonie Übersetzung
太和拳 Tài Hé Quán Höchste Harmonie Form 1. 無極式 Wú Jí Shì Haltung von Wuji (Ruhe, Leere) 2. 氣清上升為天 氣濁下沉為地 Qì Qīng Shàng Shēng Wéi Tiān Qì Zhuó Xià Chén Wéi de Klares Qi steigt zum Himmel hinauf, trübe…