wudang.academy
Tai He Quan – Supreme Harmony Fist Translation
太和拳 Tài Hé Quán Supreme harmony fist 1. 無極式 Wú Jí Shì Stillness posture 2. 氣清上升為天 氣濁下沉為地 Qì Qīng Shàng Shēng Wéi Tiān Qì Zhuó Xià Chén Wéi de Clear Qi rises to form heaven, muddy Qi sinks to form t…