wp.me
برای کودکان: ۱۰ بازي و ۲۰ نشان - یک‌فراکاو
امروزه به علت گستردگي رسانه ها و آموزش هايي که از طريق آن ها به خانواده ها داده مي شود، سطح آگاهي و اطلاعات خانواده ها از مسائل تربيتي و عوامل پرورش دهنده شخصيت کودکان بسيار افزايش پيدا کرده است. شايد ديگر نتوان پدر و مادري را يافت که از اهميت و نقش …