wokar.org
བཙན་རྒྱལ་བའི་མདུན་སྐྱོད་རོལ་དབྱངས། (2)
བོད་རྒྱའི་གནད་དོན། བཙན་རྒྱལ་བའི་མདུན་སྐྱོད་རོལ་དབྱངས། < 2 > ______ ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་བཙན་རྒྱལ་དང་མི་སེར་སྤེལ་བར་ངོ་རྒོལ། རྩོམ་པ་པོ། ཐང་ཏང་ཧུང་། ཡིག་སྒ…