wms21.com
[บทสัมภาษณ์] ซาชิฮาระ ริโนะ-Za television Colors Vol.6 Spring Pastel 5/1 2014
“ไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไง ฉันเลิกคิดไร้สาระไปแล้วล่ะค่ะ …