waterjug.wordpress.com
Consecration ~by Susan Stewart
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Pag-aalay (hango)Ni Susan Stewart Ngunit isang gabi, isang babaeang naligaw nang nahagip siy…