vocxi.assemblea.cat
Manifest “Universitats per la República”
Les persones sotasignades, membres dels tres col·lectius de les universitats públiques catalanes —estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis—, manifestem: a) Qu…