vnuni.vn
Phân tích công nợ phải trả (Account Payable) trong bán lẻ
Khoản phải trả là một khoản mục kế toán thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiêp phải trả toàn bộ số nợ ngắn hạn của mình cho các chủ nợ (thường là các nhà cung cấp). Việc phân tích công nợ phải trả, phâ…