vnuni.vn
Phân tích công nợ phải thu (Account Receivable) trong bán lẻ
Ở các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một số phân tích như Phân tích mua hàng trong bán lẻ (Purchasing Analysis), Phân tích bán hàng (Sale Analysis), Phân tích khuyến mãi (Promotion Analysis). Bài …