vnuni.vn
Lỗi không in được báo cáo? (XML Load failed)
Hỏi: Sau khi cài đặt chương trình, tôi không thể in được báo cáo do sảy ra lỗi sau: Error 5000 : Error in processing report. [ Extended Info:XML Load failed. Please check fileName. [ Extended Info:…