vntesters.com
Selenium - Xác định UI bằng XPath
XPath lại là phương thức được sử dụng nhiều nhất mặt dù thuộc tính này thiếu chính xác, thiếu đơn nhất và thiếu ổn định nhất trong tất cả các phương thức. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cú pháp của XPath để chúng ta có thể nâng cao tính chính xác, đơn nhất và ổn định khi xác định đối tượng UI trong Selenium