vntesters.com
Kiểm thử tự động - Tưởng không dễ mà dễ không tưởng
“Kiểm thử tự động không phải là kiểm thử, nó chỉ là kiểm tra” ai đó nói vậy. Sau 10+ năm làm kiểm thử - cả thủ công và tự động, câu này không sai chút nào.