vntesters.com
Cách viết một bug report tốt
Viết bug report tốt là kỹ năng sống còn của một Tester. Sang sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm sao để viết được một bug report tốt.