vntesters.com
5 điều cần lưu ý trước khi bắt đầu kiểm thử di động | Cộng Đồng Kiểm Thử Phần Mềm
Một bài viết về kiểm thử di động tuy cũ những vẫn còn rất hữa ích cho các bạn kỹ sư kiểm thử phần mềm, đặt biệt là các bạn đang làm kiểm thử di động.