vkhangyang.wordpress.com
Xử lý các lỗi chạy project Asp.net khi upgrade lên Visual studio 2017 15.3+
Xử lý các lỗi chạy project Asp.net khi upgrade lên Visual studio 2017 15.3+ 1. Lỗi “Duplicate ‘Content’ items were included” Cách xử lý: Edit file .csproj và thêm vào false …